Документи

 • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училищаСвали файл
 • Преместване на ученици в държавните и в общинските училищаСвали файл
 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломиСвали файл
 • Годишен план за дейността на училището - 20/21г.Свали файл
 • График за консултации на учителите - 20/21г.Свали файл
 • Дневен режим - 20/21г.Свали файл
 • Етичен кодекс на училищната общностСвали файл
 • Мерки за повишаване на качеството на образованието - 20/21г/Свали файл
 • Правилник за дейността - 20/21г.Свали файл
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище - 20/21г.Свали файл
 • Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групиСвали файл
 • Седмично разписание - 20/21г.Свали файл
 • Стратегия за развитиеСвали файл
 • Училищен учебен планСвали файл
 • Форми на обучениеСвали файл
 • План за квалификационна дейностСвали файл
 • План БДПСвали файл