ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 "УСПЕХ ЗА ТЕБ"

Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

Срок на проекта – 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 г.
Общ бюджет на проекта – 151 123 000 лева

Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на ОУ "Христо Ботев"  с. Разлив  да помогне на учениците да подобрят образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – 5 години, ще позволи по-добро усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект.
Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.
По проекта ще работим по Дейност 4. „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование. ” с 5 групи.
1.    „Многознайко“- с ръководител Елеонора Маринова
2.    „Всезнайко“- с ръководител Румяна Лазарова
3.    „Аз обичам да смятам“- с ръководител Христинка Михайлова
4.    „Граматичко“- с ръководител Даринка Петкова
5.    „Млад химик“- с ръководител Злати Томов